سرفصل های کسب و کار:
 
  • طراحی، مهندسی و فروش تجهیزات ابزار دقیق و اتوماسیون
  •  ارائه تجهیزات تولید و انتقال انرژی
  • اجرای پروژه های فنی و مهندسی